Vedtægter

Vedtægter for  Old Stars Golfclub Etableret 2. november 2008  

§1: Idègrundlag: 

Old Stars Golfclub er et fristed og samlingspunkt for ”the chosen few” der ønsker at spille golf med ligestillede positive personer. Socialt samvær er klubbens ånd. De sportslige aktiviteter skal have en passende blanding af seriøs golf og morskab, og foregå andre medlemmer i Kaj Lykke Golfklub med det gode eksempel. I Old Stars Golfclub er brok og almindelig smålighed derfor ikke velset.


Klubbens midler formidles af den siddende bestyrelse, og bruges på aktiviteter der underbygger ovenstående. Det være sig som præmier, gaver, golfture og lign.


Klubbens flagskib er en golftur hvert andet år på lige årstal i forbindelse med Ryder Cup, hvor medlemmer af klubben nyder golfsporten sammen i flere dage.


§2:Forhold omkring medlemskab:
A: Klubben er en klub i klubben, med hjemmebane på Kaj Lykke Golfbane.

B: Kun medlemmer fra Kaj Lykke Golfklub kan komme i betragtning som medlemmer.

C: Det er tale om en lukket klub for mænd, hvor nye medlemmer inviteres ind, såfremt der 100 procent opbakning fra de eksisterende medlemmer. Afstemning herom foretages digitalt men anonymt. Bestyrelsen skal varetage det praktiske omkring eventuelle afstemninger.

D: Klubben har et medlemsloft på 16 medlemmer. Der føres ikke venteliste, og der kun stemmes medlemmer ind til ledige pladser.

E: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og indbetales én gang årligt. Er kontingentet ikke indbetalt senest den 1. maj, vil der blive opkrævet et gebyr. Det er de enkelte medlems ansvar at indbetale – der udsendes ikke opkrævninger. Er kontingentet ikke indbetalt inden 1. juni udelukkes man for indflydelse og deltagelse i klubbens aktiviteter.

F: Ved et medlems ønske om at udtræde af klubben kan vedkommende ikke gøre krav på indbetalte kontingenter eller klubbens ejendom.

G: Et medlem kan ekskluderes af klubben såfremt hans opførsel strider mod klubbens ånd, og almindelig god opførsel, bringer klubben eller medlemmer heraf i miskredit eller på anden måde krænker klubbens vedtægter. En eksklusion kan kun behandles på en generalforsamling og kræver 100 procent opbakning af klubbens øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan egenhændig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 2 uger for afgørelse af eksklusionssager.

§3: Ledelse af klubben:
Generalforsamlingen er klubbens øverste instans, og klubben ledes i dagligdagen af en bestyrelse på tre mand, hver med sit ansvarsområde.

1: Formanden – klubbens daglige leder
2: Kasseren – klubbens økonomi
3: Matchlederen – matchafvikling, statistikker, matchplan etc.

Af hensyn til kontinuiteten er formand og matchleder på valg i ulige år og kassereren i lige år – og arbejdsperioden er således 2 år. Der vælges ikke suppleanter, idet bestyrelsen selv sørger for at supplere sig, såfremt der finder en udtrædelse sted.

Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage. Generalforsamlingen skal afholdes indenfor perioden 1. okt. – 30. nov., med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens korte beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1.uge før generalforsamlingen)
6. Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og intet besluttes.

Det er muligt at brevstemme ved klubbens generalforsamling, eller give et andet medlem fuldmagt til at stemme på sine vegne, såfremt man er forhindret i at møde op.

§4: Nedlæggelse af klubben

Klubben kan kun nedlægges på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er ønske om det fra minimum tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer. En sådanne ekstraordinær generalforsamling skal varsles efter de gældende regler.

Klubbens værdier – kassebeholdning og evt. andet løsøre – bortgives til velgørende formål, da ingen medlemmer kan gøre krav på disse.

Medlemmer af klubben kan indstille forslag til, hvilke velgørende formål der skal modtage de sørgelige rester. Er der flere forslag, foretages der en simpel afstemning, da der kun overdrages værdier til én modtager. 

§: Ændring af vedtægter: 

Kan kun ske ved at en enstemmig generalforsamling beslutter sig for dette. Det er muligt at brevstemme, eller give et andet medlem fuldmagt til at stemme på sine vegne såfremt man er forhindret i at møde op selv.

Klubben etableres, og vedtægter godkendes: 

02-11-08 

Tilstede: 

Jens NP Sven Erik Per T. Per Freddy Carl Jørgen Hans Jimmy Frank    

Vedtægterne revideret 13. april 2018.
Til stede Jens, N.P.,Claus, Michael, Øjvind, Per Thiim, Per Nielsen, Freddy, Frank, Hans, Carl Jørn og Kim

Old Stars Golfclub